چاپ نگار فعاليت خود را از سال 1389 آغاز نمود . اين واحد با دارا بودن دستگاه چاپ افست دوورقي دستـگاه برش ديجيـتال تمـام اتوماتيک و دستگاه ملخي ، آمـاده ارائه کليه خـدمات چاپ به همکـاران دفاتر فني و مشتريان محترم مي باشد .